Β 

Stillingsutlysing 😊

Me dreg lasset i lag i innspurten og gjennom konsertveka. FΓΈlgjande stillingar er ledige:


Oppstillingsgeneralar Ressurspersonar som kvalitetssikrar oppstillinga av koret fΓΈr innmarsj.


Sceneriggarar Rigging og rydding av scene fΓΈr og etter ΓΈvingar og framsyningar


Scenesjauarar Rigging av diverse rekvisittar under framsyningane.


Garderobeansvarlege Ha eit ekstra ansvar for orden, ryddighet, avstand og handhygiene i garderobane. Me disponerer, som vanleg, garderobar ved scenen. I tillegg nyttar me hovudgarderoben og kunsthallen.


Oppvarmingsvikar Standby - klar til oppdrag ved behov.


BlometransportΓΈr Henting og levering av blomar hos Hageland inngΓ₯r i denne stillinga. For Γ₯ vera kvalifisert til denne stillinga er det eit krav om at du disponerer ein stor bil.


Foajevertinner/-vertar Dele ut program i foajeen. Hanskar og evt. munnbind kan bli del av arbeidsantrekket.


Blomepike/-svenn Assistere leiar med blomeutdeling etter premieren.


Konsulentar for positivitet og god energi Denne stillinga er allereie besett. 66 kandidatar viste seg kvalifiserte og me er trygge pΓ₯ at kvar og ein vil gje eit svΓ¦rt verdfullt bidra i gruppa.
Generelt for stillingane: Vaktlister vil etter beste evne bli etablert ut frΓ₯ kven som syng nΓ₯r pΓ₯ dei ulike framsyningar.


Meld frΓ₯ om kva stilling du er interessert i under dette FB-innlegget eller direkte til Marita.

23 views0 comments

Recent Posts

See All

Fordeling av songarar pΓ₯ konsertane

Torleiv skriv: Her er resultatet av puslespelet, nΓ₯r det er teke omsyn til at alle vil syngja alt, solistar, forteljarar, minikohortar, .... bla bla bla. Det gode er at ALLE fΓ₯r vera med pΓ₯ ALLE konse

Β